Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Diana’s Koffie Wereld, nader te noemen Diana’s Koffie Wereld, gevestigd te Oud-Zuilen,3611 AJ aan Laan van Zuilenveld 14, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

 

Artikel 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Diana’s Koffie Wereld. Onder overeenkomsten met Diana’s Koffie Wereld wordt onder andere bedoeld overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten tot het verrichten van diensten of combinaties van overeenkomsten.
  2. Algemene voorwaarden van contractspartijen of mogelijke contractspartijen van Diana’s Koffie Wereld, dan wel van derden worden door Diana's Koffie Wereld van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Diana's Koffie Wereld, tenzij Diana's Koffie Wereld de algemene voorwaarden van contractspartijen of derden schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverlet.
  4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel  van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Diana's Koffie Wereld.
  5. De boven artikelen vermelde kopjes zijn slecht vermeld ter globale indicatie van de inhoud. Artikelen hebben door de vermelding van kopjes geen ruimere of beperktere betekenis.

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van Diana's Koffie Wereld zijn vrijblijvend, tenzij 

         Diana's Koffie Wereld schriftelijk anders heeft vermeld.

  1. Overeenkomsten met Diana's Koffie Wereld kunnen slechts op de navolgende wijzen tot stand komen:
 • het ondertekenen door Diana's Koffie Wereld en de contractspartij van een door Diana's Koffie Wereld opgestelde schriftelijke overeenkomst;
 • schriftelijke aanvaarding door een contractspartij van een schriftelijke aanbieding van Diana's Koffie Wereld;
 • schriftelijke vastlegging door Diana's Koffie Wereld van met een contractspartij gemaakte afspraken.
 • overige door Diana's Koffie Wereld gebruikelijk gehanteerde wijzen van sluiten van overeenkomsten, zulks ter beoordeling van Diana's Koffie Wereld.
  1. De van een aanbod of prijsopgave deeluitmakende specificaties en andere gegevens gelden slechts als een aanduiding bij benadering.
  2. Mondelinge toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van Diana's Koffie Wereld zijn slechts bindend voor Diana's Koffie Wereld zover deze schriftelijk door de bestuurder of gevolmachtigde van Diana's Koffie Wereld worden bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De door Diana's Koffie Wereld opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anderszins is vermeld. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzekerings- en verpakkingskosten en van overheidswege geheven heffingen.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van de prijsopgave. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat of ondergaan, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is Diana's Koffie Wereld gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of de overeengekomen prijs zal kunnen bedragen. Voor zover Diana’s koffiewereld de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de contractspartij het recht op die grond de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Betaling

4.1 Indien Diana's Koffie Wereld aan haar contractspartij een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij gehouden tenzij anders overeengekomen te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum.                               

4.2 Diana's Koffie Wereld is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat, contant bij levering of bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling wordt geleverd of gepresteerd. Diana's Koffie Wereld is gerechtigd levering van gekochte zaken of het uitvoeren van werkzaamheden op te schorten tot de contractspartij vooruit heeft betaald of tot de contractspartij een aanvullende vooruitbetaling heeft verstrekt of naar het oordeel van Diana's Koffie Wereld genoegzame zekerheid voor betaling aan Diana’ koffie wereld is afgegeven.

4.3 De contractspartij is nimmer gerechtigd om vorderingen op Diana's Koffie Wereld te verrekenen met opeisbare vorderingen van Diana's Koffie Wereld op de contractspartij.

4.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan Diana's Koffie Wereld zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

4.5 De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,-- per factuur.

4.6 Betalingen aan Diana's Koffie Wereld strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom. Betalingen op de hoofdsom worden in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt.

4.7 Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichting jegens Diana's Koffie Wereld niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Diana's Koffie Wereld het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd het recht van Diana's Koffie Wereld op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Diana's Koffie Wereld zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen indien zich een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

4.8 De contractspartij heeft indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet jegens Diana's Koffie Wereld geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst van Diana's Koffie Wereld.

Artikel 5. Levering en levertijd bij verkoop van zaken

5.1 Levertijden van  zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.

5.2 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij voor verzending gereed zijn en Diana's Koffie Wereld de contractspartij daarvan in kennis heeft gesteld. Het feit dat Diana's Koffie Wereld gekochte zaken bij contractspartijen bezorgt, doet niet af aan het feit dat de levering plaatsvindt op het tijdstip zoals in de vorige zin is vermeld.

5.3 De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levertijd bepaalde, wordt de levertijd van Diana's Koffie Wereld verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de contractspartij ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de contractspartij aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.

5.4 Overschrijding door Diana's Koffie Wereld van de levertijd geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Voorts geeft overschrijding van de levertijd de contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

5.5 Voor zover de contractspartij na sommatie zijdens Diana's Koffie Wereld in gebreke blijft om mee te werken aan het in ontvangst nemen van zaken, kan Diana's Koffie Wereld te harer keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Diana's Koffie Wereld op schadevergoeding, waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van opslag van de te leveren zaken.

Artikel 6. Levering en levertijd bij opdrachten

6.1 Levertijden van Diana's Koffie Wereld zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.

6.2 De levertijd is op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden gebaseerd, alsmede op tijdige levering (door derden) van de voor de uitvoering van de werkzaamheden door Diana's Koffie Wereld vereiste zaken of het verrichten door derden van voor uitvoering van de werkzaamheden vereiste werkzaamheden. Voor zover vertraging ontstaat door wijziging van de hiervoor vermelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de werkzaamheden niet tijdig worden verricht, is Diana's Koffie Wereld  gerechtigd binnen redelijke grenzen de levertijd te verlengen.

6.3 De werkzaamheden gelden als uitvoerend en opgeleverd, indien:

- Diana's Koffie Wereld aan de contractspartij heeft bericht dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de contractspartij de werkzaamheden heeft goedgekeurd;

- de contractspartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik neemt;

- andere door partijen overeen te komen wijzen van oplevering.

6.4 Gebreken van geringe betekenis welke op eenvoudige wijze door Diana's Koffie Wereld kunnen worden hersteld, zullen nimmer aanleiding kunnen vormen goedkeuring aan de uitvoering van de werkzaamheden te onthouden.

6.5 Verborgen gebreken is Diana's Koffie Wereld slechts verplicht te verhelpen, indien deze binnen vier weken na de oplevering schriftelijk door de contractspartij aan Diana's Koffie Wereld worden gemeld.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Voor zover Diana's Koffie Wereld tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de contractspartij na te komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van Diana's Koffie Wereld ligt en deze noch krachtens de wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Diana's Koffie Wereld komen, is Diana's Koffie Wereld bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

7.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel 7.1 verdere nakoming van de overeenkomst op Diana's Koffie Wereld een onredelijk zware last legt, heeft Diana's Koffie Wereld het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

7.3 Indien Diana's Koffie Wereld door omstandigheden als vermeld in artikel 7.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen bevoegd, de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.

7.4 Onder de omstandigheden als hiervoor genoemd in artikel 7.1 vallen onder meer bedrijfsstoringen, stakingen, uisluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of de vertraging bij levering aan Diana's Koffie Wereld door leveranciers, molest, aardbevingen, brand, waterschade, in- uitvoerbelemmeringen, oorlog of storing in de levering van energie. 

Artikel 8. Overgang van risico

8.1 Vanaf het tijdstip dat levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 5.2 draagt de contractspartij van Diana's Koffie Wereld het risico van de door hem gekochte zaken. Wanneer levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 6.3 draagt de contractspartij het risico voor (het resultaat van) de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het tijdstip van levering.

8.2 Diana's Koffie Wereld is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken of voor het resultaat van verrichte werkzaamheden vanaf het tijdstip van levering daarvan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Diana's Koffie Wereld het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Diana's Koffie Wereld zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Diana's Koffie Wereld houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

9.2 Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 4.7 voordoet, is Diana's Koffie Wereld gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Diana's Koffie Wereld zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Diana's Koffie Wereld de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan het eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, zal de contractspartij Diana's Koffie Wereld van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten welke Diana's Koffie Wereld dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen.

9.4 Zolang het eigendom van de door Diana's Koffie Wereld verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Diana's Koffie Wereld verplicht de polis ter inzage aan Diana's Koffie Wereld te verstrekken.

Artikel 10. Reclames

10.1 Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en wel binnen drie maanden na levering door Diana's Koffie Wereld. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode van drie maanden vervalt het recht van de contractspartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een garantie als bedoeld in artikel 11 is verleend.

10.2 Het is de contractspartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana's Koffie Wereld terug te sturen of terug te brengen. Het verlenen van toestemming tot terugzending betekent niet een erkenning door Diana's Koffie Wereld van de klacht. Een retourzending aan Diana's Koffie Wereld vindt plaats op kosten en voor risico van de contractspartij.

10.3 Diana's Koffie Wereld aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door de contractspartij zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd.

10.4 Een reclame schort de betalingsverplichting van de contractspartij jegens Diana's koffie wereld niet op. 

 Artikel 11. Garantie

11.1 Diana's Koffie Wereld staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door Diana's Koffie Wereld geleverde zaken of verrichte werkzaamheden. Een en ander betekent, dat geleverde zaken welke gebreken vertonen, voor zover de aard van de geleverde zaken het toelaten, kosteloos door Diana's Koffie Wereld worden hersteld, voor zover de contractspartij bewijst dat er gebreken binnen drie maanden na de levering in de zin van artikel 5.2 zijn ontstaan en deze gebreken het directe gevolg zijn van een onjuistheid in het materiaal. Een en ander betekent voorts dat verrichte werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw zullen worden uitgevoerd, voor zover de contractspartij bewijst dat de tekortkomingen in de werkzaamheden binnen drie maanden na het leveren daarvan in de zin van artikel 6.3 zijn ontstaan. Nadat drie maanden verstreken zijn nadat het werk is opgeleverd is Diana's Koffie Wereld niet langer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

11.2 Indien contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken of aan het resultaat van verrichte werkzaamheden verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana's Koffie Wereld of voor zover contractspartij niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Diana's Koffie Wereld heeft voldaan ter zake geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, diensten of aannemingswerkzaamheden waarvoor garantie wordt ingeroepen, is Diana's Koffie Wereld niet gehouden enige garantieverplichting jegens de contractspartij na te komen.

11.3 Garantieverlening door Diana's Koffie Wereld geldt slechts voor de  contractpartij zelf en niet voor derden.

11.4 Voor zover de garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken, of onderdelen van zaken die Diana's Koffie Wereld heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door Diana's Koffie Wereld, nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van Diana's Koffie Wereld aan Diana's Koffie Wereld ter zake de zaken of onderdelen van zaken heeft. Voor zover de garantie wordt ingeroepen ter zake door derden in opdracht van Diana's Koffie Wereld verrichte werkzaamheden, gaat de garantieverplichting van Diana's Koffie Wereld nimmer verder dan de garantieverplichting van de ingeschakelde derde jegens Diana's Koffie Wereld. 

11.5 Door Diana's Koffie Wereld geleverde koffie is tot een jaar na levering  houdbaar, tenzij op de verpakking een kortere houdbaarheidsduur is vermeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

  1. Diana's Koffie Wereld is nimmer aansprakelijk voor schade door een contractspartij of derden geleden in verband met door Diana's Koffie Wereld geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en voor schade als gevolg van verrichte werkzaamheden van door Diana's Koffie Wereld ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet zijdens Diana's Koffie Wereld of door haar ingeschakelde derden.
  2. Naast hetgeen hiervoor in artikel 12.1 is vermeld, is de aansprakelijkheid van Diana's Koffie Wereld voorts uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen Diana's Koffie Wereld krachtens de garantiebepalingen van artikel 11 op zich heeft genomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook waaronder begrepen de vergoeding van vervolgschade zijn uitgesloten.
  3. Daarboven geldt als aanvullende schadebeperking dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waarvoor Diana's Koffie Wereld is verzekerd en voor zover de schade door de verzekeraar van Diana's Koffie Wereld wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Diana's Koffie Wereld nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd of de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  4. De (omvang van de) verplichting tot schadevergoeding is voorts op de navolgende wijzen beperkt; niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, schade veroorzaakt door montagepersoneel van Diana's Koffie Wereld of van door Diana's Koffie Wereld ingeschakelde derden door welke oorzaak ook ontstaan.
  5. Diana's Koffie Wereld is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn.
  6. De contractspartij vrijwaart Diana's Koffie Wereld voor enige aanspraken van derden waaronder, maar niet beperkt tot (rechts-) personen aan wie de contractspartij van Diana's Koffie Wereld gekochte zaken heeft doorverkocht, op schadevergoeding in de ruimste zin des woords.
  7. Alle bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid van Diana's Koffie Wereld en de bovenstaande vrijwaringverplichtingen gelden eveneens ten behoeve van werknemers van Diana's Koffie Wereld en ten opzichte van andere door Diana's Koffie Wereld bij de uitvoering van de overeenkomst met de contractspartij ingeschakelde derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten met Diana's Koffie Wereld en de daaruit voortvloeiende geschillen is bij uitsluiting van het Weens koopverdrag en bij uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de contractspartijen en Diana's Koffie Wereld zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij een geschil tot de competentie behoort van de Rechtbank sector kanton. In laatstgenoemd geval is de sector kanton bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.